Individuele behandelingen (2024)

Individuele behandelingen zijn een-op-een behandelingen: u heeft een behandeling met de psycholoog alleen. Ouderen, volwassenen en kinderen kunnen door hun behandelend arts worden verwezen naar de afdeling Medische psychologie.

Een individuele behandeling is meestal kort, en gericht op het aanpakken van het belangrijkste probleem. In het intakegesprek bespreekt de psycholoog samen met u uw klachten en probeert de oorzaak van de klachten te vinden. Ook wordt gekeken of andere klachten of bepaalde situaties te maken hebben met uw probleem. Vervolgens wordt met u besproken welke behandeling het beste bij u past.

Medische psychologie biedt de volgende behandelingen:

ACT (acceptance en commitment therapie)

U leert op soepele manier omgaan met de obstakels die u in het leven tegenkomt. Ieder mens komt obstakels tegen, iets waardoor het niet lukt of waardoor u niet verder kunt. Het zit u in de weg. De obstakels leiden af van wat er echt toe doet. ACT helpt u om weer controle en overzicht in uw eigen leven te hebben.

We gebruiken ACT bij zeer verschillende problemen zoals o.a. pijn, psychosomatische klachten of vermoeidheid, angst, piekeren, dwang, vrees voor ziektes, stemmingsklachten en stress. Ook voor psychosomatische klachten kan de behandeling goed zijn. Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die niet of niet goed te verklaren zijn door een lichamelijke aandoening. Door een psychologisch probleem kunnen deze klachten erger worden. In een ACT- behandeling leert u beter omgaan met ziekte, pijn, vermoeidheid of angstige gedachten. U leert het beter te accepteren. Door bewust ruimte te maken voor deze ‘negatieve’ dingen, in plaats van er steeds mee te strijden, hebben ze een minder grote invloed op uw leven.

Een ander onderdeel van de therapie is mindfulness, waarbij u leert de aandacht te richten op het hier en het nu.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

U leert anders te denken en anders te doen. Cognitief gaat over het verwerken van informatie. De behandeling vermindert klachten en geeft grip waarmee u problemen in de toekomst beter aankunt.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een therapie die veel wordt gebruikt bij psychische klachten, zoals depressie of angst. Daarnaast wordt het gebruikt voor het leren omgaan met lichamelijke klachten, zoals chronische pijn of aanhoudende (dat niet weg gaat) vermoeidheid. Deze aanpak wordt regelmatig binnen medische psychologie gebruikt.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een behandeling die is ontwikkeld voor het behandelen van posttraumatische stressklachten. Het kan zijn dat u na het meemaken van een heftige gebeurtenis last blijft houden van negatieve herinneringen, gevoelens of gedachten. Hieraan terugdenken geeft dan nog steeds spanning en emoties.

Het doel van EMDR is dat je aan de herinnering kunt denken zonder dat u zich daar gespannen bij voelt. Binnen Medische psychologie wordt EMDR als behandeling gebruikt om bijvoorbeeld iemand te helpen een ingrijpende medische behandeling te verwerken. Wij mensen ‘verwerken’ iedere keer alles wat we meemaken. Soms is daarbij extra hulp van buitenaf nodig.

Mindfulness

Mindfulness betekent: meer bewust zijn van wat zich in het hier en nu afspeelt, zonder dat wat er is te willen veranderen. In deze training leert u hoe u op een andere manier aandacht kunt geven aan uw klachten en aan de gevolgen daarvan. Centraal bij deze manier staat dat u ziet dat uw klachten voor een tijdje steeds in uw leven zijn. Maar dat u er mee leert omgaan om juiste keuzes te kunnen maken, in plaats van te vechten tegen uw klachten en te blijven zoeken naar manieren om ervan af te komen.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding geeft ouders grip bij moeilijk verstaanbaar (te begrijpen) gedrag zoals emotionele uitbarstingen (bijvoorbeeld woede, heel erg boos zijn), somberheid, angst, eetproblemen, etcetera. Het komt vaak door een ziekte.

Speltherapie

Speltherapie helpt kinderen bij het ontdekken, uiten (laten merken) en omgaan met gevoelens of spanningen die hen en hun lichaam in de weg zitten. Speltherapie is een vorm van therapie die speciaal ontwikkeld is voor kinderen vanaf 3 jaar. Hierbij kunnen we uw kind via spel helpen bij het ontdekken, uiten en verwerken van problemen of spanningen. Die problemen en spanningen kunnen leiden tot klachten.

Klachten die we veel zien zijn bijvoorbeeld: problemen met zindelijk worden, hoofdpijn, buikpijn, afzonderen van de groep (alleen willen zijn) en angstig zijn of agressief gedrag laten zien.

Systeemtherapie

In deze therapie zijn partners of gezinsleden meestal samen in therapie. Omdat een probleem nooit door 1 persoon alleen gevoeld wordt. Bij systeemtherapie staat de relatie of het gezin centraal. In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben.

Individuele behandelingen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated:

Views: 6041

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.